Zostawić wniosek

Hauptmann Lack 2K

Hauptmann Lack 2K

Hauptmann Lack 2K

Jedwabiście-matowy wodny poliuretanowy przezroczysty lakier zasklepiający do prac wewnętrznych

kupić

Sfera zastosowania

W charakterze powłoki zasklepiającej na dowolne posadzki epoksydowe i cementowo-polimerowe Hauptmann oraz do stabilizacji i zasklepiania dekoracyjnych floków.

Przykłady zastosowania:

 • pomieszczenia składowe;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • garaże;
 • parkingi wielopoziomowe;
 • balkony;
 • powierzchnie cokołu budynku;
 • warsztaty.

Właściwości produktu

 • słaby zapach;
 • paroprzepuszczalny;
 • wytrzymały na obciążenia mechaniczne i chemiczne;
 • odporny na promieniowanie UV.

Podłoże

Podłoże z powłoką Hauptmann powinno być wolne od substancji pogarszających adhezję, powierzchnia powinna być czysta. Powłokę zasklepiające nanosić w ciągu 48 godzin po naniesieniu powłoki podstawowej. Jeśli powłoka zasklepiająca jest nanoszona później, przed jej naniesieniem powierzchnię wstępnie opracować narzędziami ciernymi, a następnie starannie usunąć pył. 

 

Przygotowanie mieszanki 

83:17 w ułamkach masowych

Wskazówki co do zastosowania

Temperatura materiału, powietrza i podłoża nie powinna być niższą, niż +8°C i nie wyższa, niż +25°C. Przy temperaturze > 20°C produkt należy rozcieńczyć wodą (10%). Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Przy względnej wilgotności powietrza > 60% należy zapewnić dobrą wentylację.

Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy. Przed zastosowaniem wymieszać materiał do stanu jednorodnego. Przekonać się, że przy zastosowaniu materiał nie nakłada się na zakładkę na odcinki z już naniesionym materiałem. W zależności od obrabianej powierzchni zaleca się zastosować nie mniej niż 2 robocze przejścia i nanosić materiał na krzyż, co pozwoli uzyskać równomierne krycie: jedna lub kilka osób nanoszą materiał w jednym kierunku, i jeszcze jedna natychmiast wałkuje w poprzek (pod kątem 90º) wałkiem do żywic epoksydowych 50 сm i równomiernie rozprowadza materiał pas za pasem. Po 30 minutach pracy zastąpić wałki nowymi. W tym samym czasie należy wykorzystać rozpoczęte opakowanie. Zbyt długie stosowanie wałka i materiału prowadzi do zwiększenia stopnia połysku i/lub zauważalnych śladów po wałku. Unikać powstawania kałuż.

 

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% powierzchnia może być obciążona ruchem pieszym po 24 godzinach, obciążeniom mechanicznym– po 3 dniach, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Niższe temperatury przedłużają czas wysychania.

 

Wskazówki szczególne

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o kolorze standardowym w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych parametrów. Przy wyższych wymaganiach co do wyglądu zewnętrznego lub obciążeń mechanicznych oraz przy wykonaniu posadzek z flokami dekoracyjnymi powłoka zasklepiająca nakłada się w kilka warstw. Obciążenia mechaniczne cierne prowadzą do pojawienia się śladów zużycia na powierzchni powłoki. Przy nierównomiernym naniesieniu, przeciągach i skokach temperatur możliwe jest powstanie nierównej powłoki wskutek różnego stopnia połysku. Hauptmann Lack 2K wyróżnia się wysoką odpornością do rozgrzanych opon samochodowych. 

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy czyścić wodą.

 

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, okulary ochronne, ochrona przed rozpryskiem, ubrania z długimi rękawami lub narękawki.

Przy naniesieniu materiału rozpylaczem zastosować dodatkową ochronę (półmaskę).

 

Zużycie, przechowywanie

Zużycie produktu:

 

Zużycie materiału zależy od stanu podłoża i wynosi 0,1-0,2 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С .
Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

WYBÓR KOLORU I TEKSTURY

Wybrać teksturę:

Przykład powłoki zewnętrznej:

Standardowe kolory RAL:

Standardowe kolory mix:

DRUK WNIOSKU


WYBÓR KOLORU

Standardowe kolory RAL:

DRUK WNIOSKU

DRUK WNIOSKU