Zostawić wniosek

Hauptmann Cemtop 340

Hauptmann Cemtop 340

Hauptmann Cemtop 340

Zaprawa sucha. Podstawą Hauptmann Cemtop 340 jest cement glinowy, wypełniacze, spoiwa dodatkowe i polimer.

kupić

 

Metody i strefy zastosowania

Hauptmann Cemtop 340 został stworzony do produkcji posadzek bezspoinowych w budynkach przemysłowych, takich jak magazyny, składy, biura i strefy intensywnego ruchu wózków widłowych. Może być także stosowany do tworzenia podłóg iskrobezpiecznych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do podłoża i odpornością na oddziaływanie wody.

Zalecana grubość wynosi 5-10 mm w ciągu jednej operacji. Maksymalna grubość wynosi 25 mm. W warunkach normalnych po posadzce można chodzić już po 1-2 godzinach, a po tygodniu w zależności od warunków obiektu poddawać większym obciążeniom. Wyschnięty i dopiero co ułożony produkt może być pomalowany lakierem Hauptmann Lack 2K lub żywicą epoksydową Hauptmann Epo Farbig / Hauptmann Epo W Farbig , aby ochronić go przed brudem, który wżera się w posadzkę cementową. 

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 15 N/mm2. Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • Beton maksymalnie 6% masy;
  • Posadzka cementowa maksymalnie 6% masy.

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie ślepej podłogi

Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być twardą, szczelną i wolną od zabrudzeń. Cały pył sprzątnąć próżniowo. Mleko cementowe z betonu i starą warstwę usunąć mechanicznie, na przykład, piaskowaniem. Beton zabrudzony naftą lub brudem można oczyścić wypalaniem lub stosownymi środkami odtłuszczającymi. Przed naniesieniem produktu Hauptman Cemtop 340 powierzchnię zagruntować gruntem Hauptmann Grund z zużyciem 0,15 – 0,4 kg/mw zależności od struktury podłoża.

Wykonanie zaprawy

Hauptmann Cemtop 340 może być zmieszana w automatycznej betoniarce z pompą. W tym celu należy wykorzystać czystą pitną wodę w stosunku 4,75-5 ,0 litrów na worek o wadze 25 kg. Zmieszany materiał wykorzystać w ciągu 15 minut.

Czyszczenie

Wszystkie narzędzia i wyposażenie niezwłocznie oczyścić wodą.

Zastosowanie

Progi drzwi, stopnie, kanały wodociągowe i przelewy burzowe powinny być izolowane barierą ze spienionych materiałów. Większe powierzchnie powinny być podzielone na odcinki. Zwykła szerokość odcinka - 8-12 m, w zależności od mocy pompy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo – zawiera cement, wilgotny cement ma właściwości korozyjne. Chronić oczy i unikać długiego kontaktu ze skórą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja ogólna

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy przetwórstwie produktu na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia we wskaźnikach. 

Faktura powierzchni posadzki 

Gładka, matowa 

Kolor 

Szary 

Wytrzymałość na obciążenie dynamiczną 

10 J/cm3 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 

12 MPа 

Wytrzymałość na ściskanie 

40 МPа 

Adhezja posadzki do podłoża 

4 МPа 

Wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

Odniesiony do materiałów niepalnych 

Mieszanie z wodą 

18-19% (4,5-4,75 litrów /25 kg produktu) 

Pomiary ruchomości penetrometrem 

150-155 mm

Minimalna stosowana temperatura 

+ 6 ºC 

Gęstość suchej zaprawy 

około 1,5 g/cm3 

Gęstość wilgotna 

1,9 g/cm3 

Czas zachowania właściwości roboczych

10-15 min, w zależności od temperatury 

Czas twardnienia 

1-3 godziny – do ruchu pieszego 
24 godziny – do obciążeń umiarkowanych 
1 tydzień – do dużych obciążeń 

Przechowywanie 

6 miesięcy w warunkach suchych

Фактура поверхности покрытия
Гладкое, матовое
Цвет
Серый
Ударная прочность
10 Дж/ см3
Прочность на растяжение при изгибе
12 МПа
Прочность на сжатие
40 МПа
Адгезия покрытия к основанию
4 МПа
Средний коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне температур от 0ºС до 40ºС
1,03 ºС·10-5
Твердость по Шору
83 ед.
Водопоглащение
0,1 %
Стойкость к действию 10% раствора гидроксида калия при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,2 %
Стойкость к действию 10% раствора соляной кислоты при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,4 %
Стойкость к действию раствора синтетического моющего средства при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,2 %
Показатели по пожарной безопасности
Относиться к негорючим материалам
Смешивание с водой
18-19% (4,5-4,75 литров /25 кг продукта)
Измерения подвижности пенетрометром
150-155мм
Минимальная применяемая температура
+ 6 ºC
Плотность сухого порошка
Около 1,5 г / см3
Влажная плотность
1,9 г / см3
Рабочее время
10-15 мин, в зависимости от температуры
Время отвердения
1-3 часа - для движения пешеходов 
24 часа - для средних нагрузок 
1 неделя - для больших нагрузок
Хранение
6 месяцев в сухих условиях

WYBÓR KOLORU I TEKSTURY

Wybrać teksturę:

Przykład powłoki zewnętrznej:

Standardowe kolory RAL:

Standardowe kolory mix:

DRUK WNIOSKU


WYBÓR KOLORU

Standardowe kolory RAL:

DRUK WNIOSKU

DRUK WNIOSKU