HAUPTMANN EPO 320

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania

Produkt na bazie żywicy epoksydowej, do gruntowania, w charakterze mieszanki wyrównującej oraz w charakterze materiału do przygotowania zapraw i posadzek bezspoinowych wytrzymujących duże obciążenia.

Przykłady zastosowania:

 • rynek spożywczy;
 • warsztaty;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • przemysł spożywczy;
 • zakłady mięsne;
 • piekarnie;
 • place do załadunku i rozładunku;

Właściwości produktu

 • średnia lepkość;
 • dobra przenikalność
 • nie zawiera plastyfikatorów
 • dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 4% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 4% masy

Podłoża chronić przed podciąganiem wilgoci (niepożądanej).

Przygotowanie podłoża

Wykonać niezbędne czynności, aby podłoże spełniało wymagania jakościowe (śrutowanie,  szlifowanie diamentowe).

Przygotowanie

Do podstawowego składnika А dodać utwardzacz В. Intensywnie wymieszać, przelać mieszankę do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. Przy przygotowaniu wypełnionych mieszanek na podstawie żywic epoksydowych dodać odpowiednią ilość wypełniacza, wolno mieszając. 

Proporcje mieszania

86:14 wg masy

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 15 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

Porady odnośnie pracy

W trakcie pracy stosować właściwe środki ochrony.

Naniesienie:

Do naniesienia użyć gładką kielnię, gumowe rakle, zębate gumowe rakle.

Тemperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60%:

- obciążenie mechaniczne po 1 dniu

- pełne utwardzenie po 7 dniach

Przy niższej temperaturze odpowiednio dłużej.

W procesie utwardzania (około 24 godzin przy 20°С) naniesiony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą pojawić się problemy z adhezją lub uszkodzenia powierzchni.

Przykłady zastosowania

Grunt/szpachlówka:

Produkt Hauptmann Epo 320 w charakterze gruntu /szpachlówki nanieść szpachlą. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Posadzka bezspoinowa /pokrycie do zasypu

Produkt Hauptmann Epo 320 szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni z zużyciem 1,5-1,8 kg/m2. Po ułożeniu warstwy bazowej nie oczekując wyschnięcia przysypać piaskiem frakcji 0.4-0.8 mm na powierzchnię do pełnego nasycenia. Po utwardzeniu żywicy niezwiązany piasek sprzątnąć szczotką lub odkurzaczem.

Gęsta zaprawa epoksydowa:

Przygotować zaprawę w stosunku 1:5 wg masy z piaskiem kwarcowym, po czym rozprowadzić i wygładzić powierzchnię gładką kielnią. Zużycie na 1 mm grubości warstwy około 0,4 kg/m2 Hauptmann Epo 320 i 2 kg/m2 piasku frakcji 0.2-0.4 mm.

Zaprawa budowlana na bazie żywicy epoksydowej:

Przygotować zaprawę w stosunku 1:8 wg masy z piaskiem kwarcowym, po czym rozprowadzić i wygładzić powierzchnię gładką kielnią. Zużycie na 1 mm grubości warstwy około 0,25 kg/m2 Hauptmann Epo 320 i 2 kg/m2 piasku frakcji 0.2-0.4 mm.

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie po zakończeniu pracy oczyścić rozpuszczalnikiem.

Porady

Wszystkie powyższe badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych (20°С) i na odcieniach standardowych. Przy pracy z produktem na placu budowy można uzyskać kilka różnych wskaźników.

Przy pracy w pomieszczeniach wewnętrznych należy je dobrze wentylować. Z powodu różnej zdolności wchłaniania podłóż mineralnych obszary nasączone mogą mieć plamy.

Pod wpływem promieniowania UV i warunków pogodowych żywice epoksydowe tracą stabilność koloru. 

Zużycie i przechowywanie

Zużycie:

Zużycie produktu wynosi średnio 0,2-1,6 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +8°С 

Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV