HAUPTMANN LACK EPO 2K

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Sfera zastosowania

W charakterze powłoki zasklepiającej na dowolne posadzki epoksydowe i cementowo-polimerowe Hauptmann oraz do stabilizacji i zasklepiania dekoracyjnych floków.

Przykłady zastosowania:

  • pomieszczenia składowe;
  • pomieszczenia produkcyjne;
  • garaże;
  • parkingi wielopoziomowe;
  • balkony;
  • powierzchnie cokołu budynku;
  • warsztaty.
  • słaby zapach;
  • wytrzymały na obciążenia mechaniczne i chemiczne;
  • odporny na promieniowanie UV.

Podłoże

Podłoże z powłoką Hauptmann powinno być wolne od substancji pogarszających adhezję, powierzchnia powinna być czysta. Powłokę zasklepiające nanosić w ciągu 48 godzin po naniesieniu powłoki podstawowej. Jeśli powłoka zasklepiająca jest nanoszona później, przed jej naniesieniem powierzchnię wstępnie opracować narzędziami ciernymi, a następnie starannie usunąć pył. 

Przygotowanie mieszanki 

80:20 w ułamkach masowych

Wskazówki co do zastosowania

Temperatura materiału, powietrza i podłoża nie powinna być niższą, niż +8°C i nie wyższa, niż +25°C. Przy temperaturze > 20°C produkt należy rozcieńczyć wodą (10%). Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Przy względnej wilgotności powietrza > 60% należy zapewnić dobrą wentylację.

Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy. Przed zastosowaniem wymieszać materiał do stanu jednorodnego. Przekonać się, że przy zastosowaniu materiał nie nakłada się na zakładkę na odcinki z już naniesionym materiałem. W zależności od obrabianej powierzchni zaleca się zastosować nie mniej niż 2 robocze przejścia i nanosić materiał na krzyż, co pozwoli uzyskać równomierne krycie: jedna lub kilka osób nanoszą materiał w jednym kierunku, i jeszcze jedna natychmiast wałkuje w poprzek (pod kątem 90º) wałkiem do żywic epoksydowych 50 сm i równomiernie rozprowadza materiał pas za pasem. Po 30 minutach pracy zastąpić wałki nowymi. W tym samym czasie należy wykorzystać rozpoczęte opakowanie. Zbyt długie stosowanie wałka i materiału prowadzi do zwiększenia stopnia połysku i/lub zauważalnych śladów po wałku. Unikać powstawania kałuż.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% powierzchnia może być obciążona ruchem pieszym po 24 godzinach, obciążeniom mechanicznym– po 3 dniach, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Niższe temperatury przedłużają czas wysychania.

Wskazówki szczególne

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o kolorze standardowym w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych parametrów. Przy wyższych wymaganiach co do wyglądu zewnętrznego lub obciążeń mechanicznych oraz przy wykonaniu posadzek z flokami dekoracyjnymi powłoka zasklepiająca nakłada się w kilka warstw. Obciążenia mechaniczne cierne prowadzą do pojawienia się śladów zużycia na powierzchni powłoki. Przy nierównomiernym naniesieniu, przeciągach i skokach temperatur możliwe jest powstanie nierównej powłoki wskutek różnego stopnia połysku. Hauptmann Lack 2K wyróżnia się wysoką odpornością do rozgrzanych opon samochodowych.  

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy czyścić wodą.

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, okulary ochronne, ochrona przed rozpryskiem, ubrania z długimi rękawami lub narękawki.

Przy naniesieniu materiału rozpylaczem zastosować dodatkową ochronę (półmaskę).

Zużycie, przechowywanie

Zużycie produktu:

Zużycie materiału zależy od stanu podłoża i wynosi 0,1-0,2 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С .
Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV