HAUPTMANN EPO 420

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania:

Niepigmentowane lepiszcze na bazie żywicy epoksydowej do floków i powłok sypkich lub do wypełnienia porów w szwach porowatych z żywicy epoksydowej.

Przykłady zastosowania:

 • rynek spożywczy;
 • warsztaty;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • hale wystawowe i montażowe;
 • pomieszczenia handlowe (handel detaliczny i hurtowy);
 • przedszkola;
 • szkoły;
 • szpitale;
 • hole;
 • pomieszczenia handlowe;
 • miejsca załadunku;
 • miejsca publiczne.

Właściwości produktu

Bezbarwny dwuskładnikowy płynny roztwór żywicy epoksydowej do wykonania posadzki bezspoinowej na podstawie bisfenolu А:

 • słabo żółknący z biegiem czasu;
 • trwały;
 • nie rozmiękcza;
 • dobra wytrzymałość na obciążenie;
 • odporność na chemię.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 4% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 4% masy

Przygotowanie podłoża

Wykonać niezbędne czynności, aby podłoże spełniało wymagania jakościowe (śrutowanie, frezowanie). Miejsca wybojów i ubytki wcześniej wypełnić Hauptmann Epo 320.

Przygotowanie

Dodać utwardzacz В do masy podstawowej А. Intensywnie wymieszać mieszałką, przenieść mieszankę do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać.

Przy wykonaniu wypełnionych systemów do mieszanki składników żywicy epoksydowej dodaje się wypełniacz, mieszając powoli. Następnie jeszcze raz starannie wymieszać.

Gotową mieszankę nanieść na powierzchnię odpowiednim narzędziem i dobrze rozprowadzić.

Proporcje mieszania:

100:50 wg masy

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 15 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

Rady odnośnie pracy

Naniesienie:

Do naniesienia użyć zębatą kielnię, wałki epoksydowe lub rakle gumowe.

Czas przerw:

Przy 20°С czas przerw między procesami obróbki wynosi minimum 6 godzin i maksymalnie 48 godzin. Przy czasie przerwy technologicznej przekraczającej 48 godzin powierzchnia poprzedniej warstwy powinna być zasypana warstwą wyżarzonego piasku kwarcowego. Wymienione zakresy zmniejszają się ze wzrostem temperatury, a przy niższej temperaturze odpowiednio wzrastają.

Temperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60%:

- można chodzić po 12 godzinach
- obciążenie mechaniczne po 2 dniach
- pełne utwardzenie po 7 dniach

Przy niższej temperaturze odpowiednio dłużej.

W procesie utwardzania (około 24 godzin przy 20°С) naniesiony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą pojawić się problemy z twardnieniem niektórych fragmentów lub uszkodzenia powierzchni.

Przypadki zastosowania

Grunt:

Produkt Hauptmann Epo 420 w charakterze gruntu nanieść wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Warstwa utrwalająca do zasypu:

Produkt Hauptmann Epo 420 szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni z zużyciem 0,5-1 kg/m2. Po ułożeniu warstwy utrwalającej nie oczekując wyschnięcia przysypać piaskiem frakcji 0.4-0.8 mm na powierzchnię do pełnego nasycenia. Po utwardzeniu żywicy niezwiązany piasek sprzątnąć szczotką lub odkurzaczem.

Warstwa licowa do zasklepienia piasku kwarcowego:

Produkt Hauptmann Epo 420 nanieść łopatką gumową lub żelazną szpachlą w zależności od założonej chropowatości. Uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,6-0,9 kg/m2.

Wypełniacz porów:

Nanieść wystarczającą ilość czystej żywicy na powierzchnię, rozprowadzić stosownym narzędziem, na przykład gumową łopatką, a następnie opracować rolką strukturową tak, aby powstała równomierna struktura powierzchniowa. Zużycie w zależności od podłoża i zastosowania 0,3-0,5 kg/m2.

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy oczyścić rozpuszczalnikiem.

Porady

Wszystkie powyższe badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych (20°С). Przy obróbce na placu budowy można uzyskać kilka różnych wskaźników. Obciążenia mechaniczne przy szlifowaniu prowadzą do powstawania śladów zużycia na powierzchni powłoki. Nie nadaje się do sprzętu z metalowymi lub poliamidowymi pokrywami.

Zużycie i przechowywanie

Zużycie:

Zużycie produktu wynosi średnio 0,2-0,1 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С.

Termin przechowywania nie mniej niż 12 miesięcy.

 

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV