HAUPTMANN EPO W 320

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania

W charakterze gruntu i środka zwiększającego przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.

Przykłady zastosowania:

 • pomieszczenia magazynowe;
 • garaże;
 • parkingi wielopoziomowe;
 • balkony;

Właściwości produktu

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy - emulsja oleju w wodzie na bazie żywicy epoksydowej o szerokim spektrum zastosowania:

 • jedwabiście-matowy połysk;
 • słaby zapach;
 • wodorozcieńczalny;
 • paroprzepuszczalny;
 • wytrzymały na cykle zamrażanie-odmrażanie;
 • odporny na kwasy i alkalia;
 • odporny na oleje, paliwa i mazut;
 • wytrzymuje ruch transportu.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. 
Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 6% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 6% masy

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie podłoża

Wykonać niezbędne czynności, aby podłoże spełniało wymagania jakościowe (śrutowanie,  szlifowanie diamentowe).

Przygotowanie mieszanki

Utwardzacz (składnik В) w całości dodać do masy podstawowej (składnik А), następnie masę wymieszać mieszalnikiem budowlanym na wolnych obrotach (nie więcej niż 300-400 ob/min), przelać do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. Gotowy produkt po wymieszaniu nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić specjalnym narzędziem.

Proporcje mieszania

82:18 wg ułamku masowego.

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% zaprawę można wykorzystywać przez około 60 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność zaprawy.

Porady odnośnie pracy

W trakcie pracy stosować specjalne środki ochrony.

Naniesienie:

Produkt Hauptmann Epo 320W z reguły rozprowadza się po powierzchni podłoża łopatką gumową, а następnie wałkuje się wałkiem epoksydowym. Przy pracy na podłożach ze zwiększoną zdolnością wchłaniania można dodać do zaprawy do 10% wody.

Przerwy w pracy:

Czas przerwy między przejściami roboczymi przy 20°С powinien wynosić przynajmniej 12 godzin, maksymalnie 48 godzin. Przy dłuższych przerwach wcześniej naniesiona warstwę przeszlifować i zagruntować ponownie. Wymienione interwały czasowe skracają przy wyższych temperaturach i powiększają przy niższych. W procesie wysychania należy zwracać uwagę na wentylację pomieszczenia, aby wywietrzyć parującą wilgoć. Nierówne naniesienie oraz niewystarczająca wentylacja może doprowadzić do powstania różnic w połysku powierzchni.

Тemperatura przetwarzania:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60%:

- powierzchnia dostępna do chodzenia po niej po upływie 24 godzin, 
- obciążenie mechaniczne po 3 dniach, 
- pełne obciążenie po 7 dniach.

Przy niższych temperaturach czas wysychania wydłuża się.

Wskazówki szczególne

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o kolorze standardowym w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych parametrów.

Obciążenia mechaniczne cierne prowadzą do pojawienia się śladów zużycia na powierzchni powłoki.

Pod wpływem promieniowania UV oraz zjawisk atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru powłoki epoksydowej.

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy czyścić rozpuszczalnikiem.

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, okulary ochronne, ochrona przed rozpryskiem, ubrania z długimi rękawami lub narękawki. Przy naniesieniu materiału rozpylaczem zastosować dodatkową ochronę (półmaskę).

Zużycie, warunki przechowywania

Zużycie produktu:

Zużycie materiału zależy od struktury podłoża i wynosi na jedną warstwę około 0,15 – 0,4 kg/m2.


Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С .
Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV