HAUPTMANN EPO W FARBIG

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania

W charakterze powłoki zasklepiającej do powierzchni podłóg i ścian narażonych na obciążenia chemiczne i mechaniczne.

Przykłady zastosowania:

 • pomieszczenia magazynowe;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • garaże;
 • parkingi wielopoziomowe;
 • balkony;
 • powierzchnia cokołu budynku;
 • warsztaty.

Właściwości produktu

 • matowy;
 • słabo wyrażony zapach;
 • paroprzepuszczalny;
 • wytrzymuje obciążenia mechaniczne i chemiczne;
 • wytrzymuje obciążenia transportowe;
 • możliwość nadania właściwości przeciwpoślizgowych;
 • nie wpływa na zdrowie człowieka;
 • nadaje się do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję podłogi bezspoinowej. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 6% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 6% masy.

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały ma kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki. 

Przygotowanie podłoża

Przed naniesieniem powłoki należy we właściwy sposób przygotować podłoże, na przykład poprzez śrutowanie lub szlifowanie diamentowe.

Przygotowanie mieszanki

82:18 wg ułamku masowego

Warunki przetwarzania

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% czas przetwarzania wynosi około 60 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność mieszanki.

Wskazania odnoście obróbki

Warstwa gruntowa:

Przy pracy z powierzchniami narażonymi na obciążenia mechaniczne w charakterze gruntu stosować produkt Hauptmann W Epo 320.

Zużycie produktu zależy od stanu powierzchni podłoża i wynosi około 0,15 -0,30 kg/m2 na jedno podejście robocze.

Warstwa zasklepiająca:

Hauptmann W Epo Farbig nanieść na powierzchnię wałkiem epoksydowym. Zużycie zależy od stanu powierzchni i zależy od stanu powierzchni i wynosi średnio 0,20-0,25 kg/m2 na warstwę.

Czas przerw:

Czas przerwy między podejściami roboczymi przy 20°С wynosi minimum 8 godzin, maksymalnie 48 godzin. Wymieniony zakres zmniejsza się ze wzrostem temperatury, a przy niższej temperaturze odpowiednio wzrasta. W procesie wysychania należy dopilnować dobrej wentylacji pomieszczenia, aby odprowadzać parującą wilgoć.

Nierównomierne naniesienie może doprowadzić do różnicy w stopniu połysku powierzchni warstwy zasklepiającej.

Temperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża nie powinna spadać poniżej +8°С i wzrastać powyżej +30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% powierzchnia może być poddawana obciążeniu ruchem pieszym po 24 godzinach, obciążeniu mechanicznemu – po 3 dniach, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Niższe temperatury wydłużają czas wysychania.

Zalecenia specjalne

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o standardowych kolorach w warunkach laboratoryjnych (20°С).

Przy obróbce na placu budowy można uzyskać kilka różnych wskaźników.

Przy przetwarzaniu produktu na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych wskaźników.

Obciążenia mechaniczne cierne prowadzą do pojawienia się śladów zużycia na powierzchni powłoki.

W związku z tym przy wyborze produktu należy uwzględnić planowany okres użytkowania powłoki.

Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na powierzchniach sąsiadujących przetwarzać produkt z jednej partii.

Przy powtórnym zamówieniu odcieni lub dostawie kilku partii na jeden obiekt zawsze podawać numer partii produkcyjnej z pierwszej dostawy. Bez tych danych nie da się zapewnić identycznego koloru pierwszej i następnych dostaw. Remont osobnych odcinków powierzchni i naniesienie powłoki ściśle obok wcześniejszych dadzą zauważalne różnice w wyglądzie zewnętrznym i strukturze.

Pod wpływem promieniowania UV oraz zjawisk atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru powłoki epoksydowej. Trwałość koloru powłoki można poprawić nanosząc ochronną powłokę na bazie poliuretanów, zasklepiającą i pochłaniającą promieniowanie UV.

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie oczyścić wodą, póki są świeże.

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, okulary ochronne, ochrona przed rozpryskiem, ubrania z długimi rękawami lub narękawki.

Przy naniesieniu materiału rozpylaczem zastosować dodatkową ochronę (półmaskę).

Zużycie, przechowywanie

Zużycie produktu:

Zużycie materiału zależy od struktury podłoża i wynosi na jedną warstwę około 0,20-0,25 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С 

Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV